OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OWU
Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwanych dalej „OWU” ) jest określenie warunków i sposobów użytkowania i korzystania ze strony internetowej ogloszenia.pneus-online.pl (zwanej dalej „Strona”) udostępnionej przez PNEUS ONLINE SUISSE.

Oglądanie i użytkowanie Strony są równoznaczne z bezwzględną akceptacją przez użytkownika zasad określonych w niniejszych OWU.
2. ZASADY, KTÓRYCH POWINIEN PRZESTRZEGAĆ INTERNAUTA
2.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie ze wskazówkami, wyświetlanymi na ekranie.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług proponowanych przez Stronę w sposób niezgodny z prawem, z zasadami etyki internetowej i, ogólnie, w sposób mogący szkodzić interesom, renomie, reputacji lub wizerunkowi firmy PNEUS ONLINE SUISSE.

2.3. W związku z tym, bezwzględnie zakazuje się:
- używania jakichkolwiek urządzeń w celu zakłócenia i/lub utrudnienia funkcjonowania Strony i usług na niej dostępnych
- rozpowszechniania i udostępniania w jakiejkolwiek formie, treści ksenofobicznych, rasistowskich, propagujących nienawiść rasową, pedofilię, pornografię, namawiających do przestępstwa, pomówienia, zniewagi, lub naruszających w jakikolwiek inny sposób prawa osób trzecich, zwłaszcza prawo własności intelektualnej i prawo poszanowania prywatności;
- dopuszczania się nadużyć związanych z wysyłaniem niechcianych wiadomości elektronicznych (masowe lub powtarzające się wysyłanie wiadomości do jednego i/lub kilku adresatów)
- oraz , ogólnie, wykorzystywania danych osobowych rozpowszechnianych w Stronie, zwłaszcza do celów komercyjnych.

Zakazuje się nawiązywania kontaktów z autorami ogłoszeń w celu innym, niż określony w ogłoszeniu i stanowiący jego przedmiot.
3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
3.1. Użytkownik jest świadom, że niniejsza Strona i jej zawartość są chronione obowiązującym prawem własności intelektualnej, i zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa własności intelektualnej.

3.2. Firma PNEUS ONLINE SUISSE upoważnia użytkownika wyłącznie do:
- oglądania Strony i zamieszczanych na niej ogłoszeń.
- drukowania ogłoszeń wyłącznie na własne potrzeby i do celów ściśle prywatnych, pod warunkiem zachowania na wydrukach wszelkich elementów copyright i innych informacji legalnych widocznych na oryginale. Wykorzystywanie wydruków do celów zawodowych lub komercyjnych jest zabronione.

3.3. Wszelkie użycie niezgodne z wytycznymi podanymi powyżej jest niedozwolone i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi.
4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY PNEUS-ONLINE
4.1. Firma PNEUS ONLINE SUISSE zobowiązuje się dbać o prawidłowe funkcjonowanie i aktualizację Strony, zwłaszcza publikowanych na niej ogłoszeń. Jednakże, nie posiadając pełnej kontroli nad danymi rozpowszechnianymi przy użyciu Strony, firma PNEUS ONLINE SUISSE  nie gwarantuje, że będą one zawsze poprawne, wolne od błędów i kompletne, ani tego, że będą zawsze spełniać wszystkie oczekiwania Użytkownika. W związku z tym firma PNEUS ONLINE SUISSE  jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstanie wynikłych z tego ewentualnych szkód, oraz, ogólnie, za szkody wynikające z wszelkiego użytkowania Strony i/lub jego zawartości.

4.2. Firma PNEUS ONLINE SUISSE zastrzega sobie pełne prawo do modyfikowania, zawieszania lub zatrzymania, w każdej chwili, czasowo lub na stałe, całości lub części Strony bez podania przyczyn. Firma PNEUS-ONLINE nie może być pociągana do odpowiedzialności za modyfikację, zawieszenie, zatrzymanie działania Strony, jak również za zakłócenia w dostępie do Strony, bez względu na przyczynę, zarówno przez Użytkowników jak i przez osoby trzecie.

4.3. Użytkownik jest świadom i dobrowolnie akceptuje fakt, iż firma PNEUS ONLINE SUISSE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z relacji nawiązanych pomiędzy Użytkownikiem a autorem ogłoszenia lub z osobą trzecią, będącą autorem treści lub usług dostępnych na stronach Strony, niezależnie od charakteru owych relacji. W takim wypadku Użytkownik ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności wyłącznie autora ogłoszenia lub osobę trzecią.
5. DANE OSOBOWE
5.1. Korzystanie ze Strony nie wymaga od użytkownika podawania swoich danych osobowych.
Jednakże, w określonych sytuacjach (tworzenie „przestrzeni prywatnej”, rejestracja w usłudze dodawania ogłoszenia...), użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych (dane do korespondencji, adres elektroniczny).
W takim wypadku wypełnia on formularz ze specjalnym polem do zakreślenia, umożliwiającym wyrażenie zgody bądź jej braku na przetwarzanie owych danych przez PNEUS ONLINE SUISSE do celów komercyjnych własnych lub osób trzecich, i/lub na przekazywanie ich osobom trzecim. Zebrane w ten sposób informacje zostają poddane obróbce informatycznej, zgodnej z wymogami Krajowej Komisji Informatyki i Wolności Obywatelskich (CNIL).

5.2. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się, by jego dane zostały użyte i/lub przekazane dalej w celach komercyjnych. Użytkownik posiada również prawo do wglądu i aktualizacji własnych danych za pomocą listu, wysłanego na adres PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE lub wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres ogloszenia@pneus-online.fr

Użytkownik może również korzystać z prawa do usuwania własnych danych o charakterze fakultatywnym, które nie są konieczne do dostawy usługi, w której się zarejestrował. Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, że w określonym wypadku jego dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tzn. podwykonawcom, wykonującym prace na rzecz Strony i/lub usług proponowanych przez Stronę.

5.3. W celu ustalenia statystyk oglądalności, witryna wykorzystuje metodę cookies. „ Cookie” nie pozwala na zidentyfikowanie użytkownika, lecz rejestruje informacje związane z jego nawigacją po Stronie (oglądane strony, data i godzina wejścia…). Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć „ cookies”, klikając w polecenie „opcje internetowe” w używanej przez siebie przeglądarce. W takim wypadku funkcjonowanie Strony i usług przez nią proponowanych może być zakłócone.
6. INFORMACJE LEGALNE
Strona prowadzona przez: PNEUS ONLINE SUISSE

Właściciel serwera: SOCIETE ECRITEL

Publikacją kieruje: Alexis NERGUISIAN - Dyrektor

PNEUS-ONLINE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i konsekwencje ogłoszeń umieszczanych na swojej stronie internetowej.
Europa Zachodnia :
Europa Wschodnia :
Ameryka :
Azja :
Afryka :
Oceania :
Samochód używany, motocykl używany, 4x4 używany, skuter używany, zakup samochodu, sprzedaż samochodu, sprzedaż motocykla, sprzedać motocykl, ogłoszenia samochody, ogłoszenia motocykle
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen